Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας - Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το ΠΜΣ ιδρύθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 1530/4-5-2018 τ.Β. και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 868/20-2-2023 τ.Β.). Το ΠΜΣ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας - Υπηρεσίες Πληροφόρησης».


Η ραγδαία ανάπτυξη της Επιστήμης της Πληροφορίας και των τεχνολογιών διαχείρισης της πληροφορίας στο Διαδίκτυο, έχει σαν αποτέλεσμα τη σύγκλιση του τρόπου διαχείρισης τωνσυλλογών των Αρχείων, των Βιβλιοθηκών και των Μουσείων, μέσω κοινών και επαναχρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και εργαλείων οργάνωσης και διαχείρισης τεκμηρίων. Για το λόγο αυτό οι επιστήμονες που εστιάζουν τα ενδιαφέροντα τους στην ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών πληροφόρησης θα πρέπει να ειδικευθούν ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα σχετικά με την εξέλιξη των εργαλείων οργάνωσης και διαχείρισης των συλλογών αυτών και στην ανάπτυξη νέων εργαλείων που εξασφαλίζουν ενιαία, ολοκληρωμένη και μακροχρόνια πρόσβαση σε διαφορετικές και κατανεμημένες πηγές πληροφοριών. Στόχος του ΠΜΣ «Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας - Υπηρεσίες πληροφόρησης» είναι η συγκρότηση μεταπτυχιακών σπουδών και η ανάπτυξη και διεύρυνση της έρευνας σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο και με εξέχουσα επιστημονική, κοινωνική και οικονομική σημασία τομέα, όπως είναι αυτός της ανάπτυξης και διαχείρισης συστημάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης σε ψηφιακό περιβάλλον.

Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, από τα οποία τα δύο συνιστούν υποχρεωτική εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαμβάνει εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα γίνει με χρήση πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ από τους επιτυχόντες φοιτητές είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει οριστεί το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Καθηγητής Μανόλης Γεργατσούλης.

Την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα βρείτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.
Έντυπο για την αίτηση συμμετοχής στο μεταπτυχιακό υπάρχει διαθέσιμο στο σύνδεσμο ΈΝΤΥΠΟ - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμμετέχουν (με φυσική παρουσία) στις γραπτές εξετάσεις που θα γίνουν το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος (Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 2ος Όροφος) με βάση το παρακάτω πρόγραμμα:
  • Εξέταση μαθήματος: Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Βάσεις Δεδομένων ώρα 10:30- 12:30, αίθουσα 2.39
  • Εξέταση μαθήματος: Γλώσσες Σημειοθέτησης και Μεταδεδομένα, ώρα 12:45-14:45, αίθουσα 2.39

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (Digital Information Management - Information Services) οι οποίοι αποδεδειγμένα προέρχονται από τις πληγείσες περιοχές, δίνεται η δυνατότητα αντί της υποβολής του πλήρους φακέλου υποψηφιότητας μέχρι την καταληκτική ημερομηνίας της 15ης Σεπτεμβρίου 2023, να υποβληθεί ηλεκτρονικά (email) η υποψηφιότητά τους μέσω μιας απλής αίτησης μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και να προσκομίσουν τα έντυπα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων που θα γίνουν το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο κτίριο Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 2ος Όροφος σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.
Επιπλέον, ενημερώνονται οι υποψήφιοι που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τις περιοχές που επλήγησαν και έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση αλλά δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν στις εξετάσεις της 30ής Σεπτεμβρίου ότι σε περίπτωση που από τη διεξαγωγή της προβλεπόμενης διαδικασίας δεν καλυφθεί το μέγιστο πλήθος φοιτητών (20 είκοσι), θα εξεταστεί η δυνατότητα συμπληρωματικών εξετάσεων εντός του 1ου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου. Για το ενδεχόμενο αυτό θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

Τελευταία ενημέρωση 11 Σεπτεμβρίου 2023.