Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας - Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το ΠΜΣ ιδρύθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 1530/4-5-2018 τ.Β. και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 868/20-2-2023 τ.Β.
Το ΠΜΣ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας - Υπηρεσίες Πληροφόρησης».


Η ραγδαία ανάπτυξη της Επιστήμης της Πληροφορίας και των τεχνολογιών διαχείρισης της πληροφορίας στο Διαδίκτυο, έχει σαν αποτέλεσμα τη σύγκλιση του τρόπου διαχείρισης τωνσυλλογών των Αρχείων, των Βιβλιοθηκών και των Μουσείων, μέσω κοινών και επαναχρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και εργαλείων οργάνωσης και διαχείρισης τεκμηρίων. Για το λόγο αυτό οι επιστήμονες που εστιάζουν τα ενδιαφέροντα τους στην ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών πληροφόρησης θα πρέπει να ειδικευθούν ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα σχετικά με την εξέλιξη των εργαλείων οργάνωσης και διαχείρισης των συλλογών αυτών και στην ανάπτυξη νέων εργαλείων που εξασφαλίζουν ενιαία, ολοκληρωμένη και μακροχρόνια πρόσβαση σε διαφορετικές και κατανεμημένες πηγές πληροφοριών. Στόχος του ΠΜΣ «Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας - Υπηρεσίες πληροφόρησης» είναι η συγκρότηση μεταπτυχιακών σπουδών και η ανάπτυξη και διεύρυνση της έρευνας σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο και με εξέχουσα επιστημονική, κοινωνική και οικονομική σημασία τομέα, όπως είναι αυτός της ανάπτυξης και διαχείρισης συστημάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης σε ψηφιακό περιβάλλον.

Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, από τα οποία τα δύο συνιστούν υποχρεωτική εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαμβάνει εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθεί με χρήση πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ από τους επιτυχόντες φοιτητές είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει οριστεί το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Καθηγητής Μανόλης Γεργατσούλης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ 2024-2025

H προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 είναι διαθέσιμη από το μενού Προκήρυξη ΠΜΣ. Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν έως και την Παρασκευή 20/09/2024 σύμφωνα με την προκήρυξη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμμετέχουν (με φυσική παρουσία) στις γραπτές εξετάσεις που θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Τμήματος (Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 2ος Όροφος). Η ακριβής ημερομηνία των εξετάσεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Τελευταία ενημέρωση 08 Ιουνίου 2024.