Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας - Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια φοίτησης τρία (3) εξάμηνα. Στα δύο πρώτα εξάμηνα γίνεται διδασκαλία μαθημάτων ενώ στο τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν Διπλωματική Εργασία. Κάθε μάθημα διδάσκεται σε ένα εξάμηνο και έχει τρεις (3) ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα. Η διδασκαλία περιλαμβάνει θεωρία, φροντιστήριο, εργαστήριο και σεμινάριο.

Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική ή/και η Αγγλική Γλώσσα. Επίσης το υλικό διδασκαλίας μπορεί να είναι στην Ελληνική ή/και την Αγγλική Γλώσσα. Επιπρόσθετα, η συγγραφή των Διπλωματικών Εργασιών μπορεί να γίνει και στην Αγγλική Γλώσσα, ύστερα από επιλογή του φοιτητή σε συνεννόηση με τον Επιβλέποντα καθηγητή.

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες.

Α Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ECTS
Διαχείριση Πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό (Y)Περιγραφή Μαθήματος7,5
Ανάκτηση Πληροφοριών (Y)Περιγραφή Μαθήματος7,5
Εξόρυξη Γνώσης (Y)Περιγραφή Μαθήματος7,5
Ανάδειξη και Τεκμηρίωση Πολιτισμικής Κληρονομιάς (Y)Περιγραφή Μαθήματος7,5
ΣΥΝΟΛΟ30

B Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ECTS
Σημασιολογικός Ιστός (Υ)Περιγραφή Μαθήματος7,5
Εννοιολογικά μοντέλα και δεδομένα βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων (Υ)Περιγραφή Μαθήματος7,5
Κοινωνικά Δίκτυα (Ε)Περιγραφή Μαθήματος7,5
Ψηφιακή Διατήρηση (E)Περιγραφή Μαθήματος7,5
Δίκαιο Πληροφορίας (Ε)Περιγραφή Μαθήματος7,5
ΣΥΝΟΛΟ30

Γ Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ECTS
Διπλωματική-Μεταπτυχιακή ΕργασίαΠεριγραφή Μαθήματος30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS90
Τα υποχρεωτικά μαθήματα σημειώνονται με το γράμμα (Υ) ενώ τα επιλεγόμενα με (Ε). Ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει 2 από τα 3 επιλεγόμενα μαθήματα.

Τελευταία ενημέρωση 08 Μαίου 2024.